ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Opdrachtnemer: Fanatic-Ink: , gevestigd te Keldonk. hierna te noemen Fanatic-Ink.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Fanatic-Ink tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Fanatic-Ink en Opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Fanatic-Ink en Opdrachtgever, waarbij Fanatic-Ink als (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Fanatic-Ink worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van tatoeages door Fanatic-Ink worden zonder enige uitzondering geleverd door Fanatic-Ink en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Fanatic-Ink zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Fanatic-Ink aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Fanatic-Ink gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Fanatic-Ink worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Fanatic-Ink tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart. Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door Fanatic-Ink aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Fanatic-Ink tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Fanatic-Ink of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Fanatic-Ink te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Fanatic-Ink brengt GEEN tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, vanaf 17 tot 18 jaar ALLEEN onder begeleiding van een ouder of toeziend voogd. Vanaf 18 jaar Geldige id-kaart VERPLICHT.

3.6 Fanatic-Ink behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

3.7 Fanatic-Ink heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Fanatic-Ink het recht de Opdracht te weigeren.

4. Betaling

4.1 Door de opdracht te geven aan Fanatic-Ink gaat u akkoord met een aanbetaling van tenminste de helft van het te betalen bedrag. Mocht u afzien van de uit te voeren opdracht dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag. Tevens vervalt het recht om gebruik te maken van deze aanbetaling wanneer een afspraak niet tijdig is verzet (binnen 14 dagen van de afspraak) dit betekend dat u bij het maken van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling zal plaatsvinden.

4.2 Het te betalen bedrag is gebaseerd op het ontwerp dat voor u is gemaakt c.q afspraken die gemaakt zijn voor uw door Fanatic-Ink te plaatsten tatoeage. Brengt u wijzigingen aan dit ontwerp of deze afspraken kan er een meerprijs worden gerekend.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Door opdracht te geven aan Fanatic-Ink erkent Opdrachtgever dat Fanatic-Ink een inspanningsverbintenis heeft. Fanatic-Ink zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Fanatic-Ink kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Fanatic-Ink is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

5.2 Voor het geval Fanatic-Ink aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Fanatic-Ink voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Fanatic-Ink ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

5.4 Fanatic-Ink bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

6. Garantie

Fanatic-Ink gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Fanatic-Ink en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Den Bosch, behoudens indien Fanatic-Ink als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

8. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

9. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Fanatic-Ink geschied geheel op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.